Obchodní podmínky

Zákonem povinné informace pro všechny, kteří se rozhodnou na mne obrátit v oblasti harmonizačních terapií i jakýchkoli dalších alternativních směrů: "Jakékoli harmonizace, terapie energiemi, tělovými svícemi, EFT atd. nenahrazují lékařskou péči! "

Na osobní treapie je třeba se předem objednat buď e-mailem na h-terapie@seznam.cz nebo tel. 777121685. Terapie probíhají na adresách: 1. Poliklinika, Na Příkopech 103, 261 01 Příbram I a Hejbejmese.cz, Tyršovo nám. 25, 267 24 Hostomice, popř. dle domluvy v Praze, Za Kačabou 5. V případě imobilních klientů  mohu přijet za Vámi (7Kč/km).

Seznam mých certifikátů najdete zde: https://www.harmonizacniterapie.cz/cz-fotogalerie-5.html. 

Všechny alternativní směry vychází z předpokladu, že bolest, nemoc, fyzické nepohodlí je důsledkem nevyrovnaného toku životní energie – v její cestě se nachází blokáda. Zároveň to ale znamená, že nemůžete očekávat vyřešení všech svých problémů ve svém životě, tělech, myšlení, atd. za jednu terapii :-). Alternativní směry harmonizují a tím i rozpouští naše energetické bloky a disharmonie, tím se vyrovnává tok energií v našich tělech a s tím související. Často je pro mé klienty hezky uchopitelné jednoduché přirovnání k cibuli :-): abyste se dostali k jádru, je potřeba postupně olupovat slupku po slupce, stejně tak budete uvolňovat a zpracovávat rozpouštění svých "energetických bloků" část po části tak, abyste pochopili a tím pádem mohli i skutečně uvolnit vše, co je potřeba, až tam, kam si přejete ... Použití "harmonizačních terapií" je tedy jen jedna z cest vedoucích k našemu cíli :-).

Po terapiích může nastat proces "čištění", který se může projevit fyzicky (příznaky nachlazení, chřipky či angíny, průjem, bolesti zad a další) i psychicky (citová rozkolísanost, pláč, zvýšená agresivita a další). Toto čištění trvá maximálně 3-4 dny. Pokud podobné problémy nezačnou po této době zjevně ustupovat, není to projevem účinku terapie.

 

 

E-shop:

Všeobecná ustanovení:

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě: www.harmonizacniterapie.cz:

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Objednávky

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a odeslání formuláře. Přijetí objednávky Vám bude obratem potvrzeno na uvedenou e-mailovou adresu.

Odesláním objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.  Zákazník má právo požadovat změny v nevyřízené objednávce popř. její storno e-mailem na h-terapie@seznam.cz nebo tel. 777121685.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává,popř. se výrazným způsobem změnila cena dodavatele surovin či zboží. 

Objednávky vyřizujeme během 1-3 pracovních dnů. (Snažíme se vyřídit objednávky co nejdříve, nejčastěji do 24 hodin po objednání, je- li zboží skladem.) Pokud objednané zboží není skladem, je zákazníkovi poskytnuta informace o termínu dodání, na základě této informace se může rozhodnout, zda na objednávce trvá či nikoli.

 

Doprava

Objednané zboží si můžete bezplatně vyzvednout po předchozí domluvě na adresách:

Dubinská 301, 267 24 Hostomice

Hejbejmese.cz, Tyršovo nám. 25, 267 24 Hostomice 

Reflexologie,  Na Příkopech 103, 261 01 Příbram I

Nebo Vám ho můžeme doručit Českou poštou či smluvním přepravcem .

Při objednávce nad 2000,-Kč dopravné neplatíte, v ostatních případech je dopravné od 100,-Kč (dle způsobu dopravy), doběrečné 20Kč.

Po dobu přepravy výrobku od prodávajícího ke kupujícímu je výrobek pojištěn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, překontrolovat neporušenost originálního obalu a celkový stav výrobku za přítomnosti řidiče. V případě poškození originálního obalu kupující zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem přepravní společnosti protokol o poškození zboží. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, a to písemně e-mailem nebo SMS.

Platby

Platba je možná v hotovosti při převzetí zboží/dobírkou (20Kč), převodem na základě zálohové faktury.

Zaplacená částka u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 7 dnů zpět na účet, ze kterého byla placena, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

 

Vrácení zboží

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. 1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele e-shopu Alena Kozáková, Dubinská 301, 267 24 Hostomice, IČ: 71662308 na e-mail h-terapie@seznam.cz, popř. tel. 777121685 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem, popř. SMS). 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený (osobní odběr).

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Alena Kozáková, Dubinská 301, 267 24 Hostomice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží                                                              

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • u zboží, kde byl porušen hygienický obal
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Zboží vždy zasílejte nebo po předchozí domluvě osobně přineste na adresu Alena Kozáková, Dubinská 301, 267 24 Hostomice.  Nezasílejte prosím vrácené zboží na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty. Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad (stačí kopie), informaci zda vracíte nebo reklamujete zboží a způsob platby popř. číslo účtu, na který si přejete poslat částku za vrácené zboží.
Zboží odeslané na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy bude překontrolováno a následně bude vyplacena fakturovaná částka způsobem vámi zvoleným.

 

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě  se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží.  Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.  Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Záruční lhůta se nemusí shodovat se životností výrobku/dobou spotřeby. Vzhledem k tomu, že nepoužíváme chemické konzervanty je námi uváděná spotřeba zpravidla do 3 měsíců od data výroby (konkrétní informace jsou vždy uvedeny na výrobku nebo na přibalených informacích). 


Reklamace oznamujte na adresu h-terapie@seznam.cz, tel.: 777121685 a reklamované zboží zasílejte na adresu: Zazraky-prirody.cz, Alena Kozáková, Dubinská 301, 267 24 Hostomice.

- do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kontakt
- vždy přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé opotřebením
b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku
c) vady vzniklé nesprávným skladováním
d) vady vzniklé neúdržbou a znečištěním

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Závěrečná ustanovení

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

 

Copyright © www.harmonizacniterapie.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.harmonizacniterapie.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace